top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen PMU Cosmetics en een klant waarop PMU Cosmetics deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanningen

PMU Cosmetics zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. PMU Cosmetics zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de klant inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Kwaliteit & tevredenheid

Kwaliteit en klanttevredenheid staan bij PMU Cosmetics hoog in het vaandel. PMU Cosmetics werkt volgens de richtlijnen van de NSGP en GGD. Deze vormen de standaard in de branche voor kwaliteit, hygiënisch werken, arbeidsomstandigheden en milieu ten behoeve van praktijk, opleiding en beleid. Aanleiding voor het opstellen van deze richtlijnen zijn de voortschrijdende inzichten met betrekking tot het hygiënisch werken, de wijzigingen in de arbeidsomstandigheden- en milieuwetgeving en de verdere behoefte aan kwaliteitszorg.

Recht

PMU Cosmetics verklaart aan de klant dt zij zich naar beste kunnen zal inspannen om het beoogde resultaat te bereiken, na opdrachtverstrekking door de klant. PMU Cosmetics kan echter nooit garanderen dat het beoogde resultaat exact wordt bereikt, gezien het feit dat elke huid anders is en anders reageert. Mocht het beoogde resultaat als gevolg van de huid van de klant niet gerealiseerd kunnen worden, dan kunt u aanspraak maken op restitutie van eventuele vervolgbehandelingen. Restitutie van reeds geleverd werk vindt in geen geval plaats.

De klant krijgt de mogelijkheid om eventuele oneffenheden tijdens een nabehandeling te laten corrigeren en deze dient binnen 6 à 8 weken, maar uiterlijk binnen drie maanden na de laatste behandeling plaats te vinden. Alle opvolgende behandelingen op verzoek van opdrachtgever zullen in rekening worden gebracht tegen het dan geldende tarief.

PMU Cosmetics is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde eindresultaat, tenzij vast komt te staan dat de schade aan grove opzet of schuld van PMU Cosmetics te wijten is.

PMU Cosmetics is niet aansprakelijk voor verminkingen of ontstekingen als gevolg van het niet naleven van de nazorginstructie voor permanente make-up. De klant draagt zelf de verantwoordelijkheid om deze goed na te leven.

Voor het geval PMU Cosmetics aansprakelijk wordt bevonden voor enige door opdrachtgever geleden schade, wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag wat door PMU Cosmetics voor de desbetreffende diensten en/of producten oorspronkelijk in rekening is gebracht minus de materiaalkosten.

Elk recht op eventuele schadevergoeding vervalt als de klant niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen als de klant PMU Cosmetics ter zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zaken relevante informatie.

Afspraken

De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak telefonisch aan PMU Cosmetics melden. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag PMU Cosmetics € 50,- voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag PMU Cosmetics de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. PMU Cosmetics moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de klant melden. De klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de gemaakte afspraak. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Betaling

PMU Cosmetics vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website en in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.

Na een gemiste afspraak volgt een factuur. Er zal een factuur verzonden worden welke uiterlijk binnen 14 dagen betaald dient te zijn. Wanneer de betalingstermijn overschreden wordt volgt een 1ste herinnering, met € 7,50 aan bijkomende administratie kosten. Als de 1ste herinnering nog niet betaald is zal een 2e herinnering volgen, met wederom € 7,50 bijkomende administratie kosten. Mocht de cliënt dan alsnog in gebreke blijven, dan zal PMU Cosmetics de factuur uit handen geven aan een incassobureau. De daarbij horende kosten zijn voor de klant.

Personeel in de salon

PMU Cosmetics heeft het recht om zonder vooroverleg met de klant, bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien PMU Cosmetics dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt.

Persoonsgegevens & privacy

De klant voorziet PMU Cosmetics vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan PMU Cosmetics aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. PMU Cosmetics neemt de persoonlijke gegevens van de klant op op een informed consent. PMU Cosmetics behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet AVG. PMU Cosmetics zal gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant. Het e-mailadres van de klant wordt door PMU Cosmetics gebruikt om een digitale nieuwsbrief naar te sturen, indien de klant deze niet wil ontvangen, kan de klant dit vooraf aangeven of zich afmelden voor de nieuwsbrief.

Geheimhouding

PMU Cosmetics is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, PMU Cosmetics verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid

PMU Cosmetics is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat PMU Cosmetics is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. PMU Cosmetics is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar het beauty center.

Beschadiging & diefstal

PMU Cosmetics heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt. PMU Cosmetics meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten

Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen twee werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan PMU Cosmetics. PMU Cosmetics moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal PMU Cosmetics de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden en de klant dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien PMU Cosmetics en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de geschillencommissie permanente make-up, wetgever of mediator.

Zowel PMU Cosmetics als de klant hebben de inspanningsverplichting om redelijkerwijs een klacht op te lossen. PMU Cosmetics heeft klanttevredenheid hoog in het vaandel staan en zal een redelijke klacht altijd oplossen door deze na te behandelen. De klant heeft de inspanningsverplichting om PMU Cosmetics de klacht op te laten lossen en zich niet direct te wenden tot het bijv. plaatsen van een negatieve recensie op Facebook en Google, zonder dat PMU Cosmetics geïnformeerd is over de klacht en in de gelegenheid is gesteld de klacht redelijkerwijs op te lossen.

Behoorlijk gedrag

De klant behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft PMU Cosmetics het recht de klant de toegang tot het beauty center te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Social Media

PMU Cosmetics is niet verantwoordelijk voor eventuele negatieve berichten naar aanleiding van geplaatste foto’s van de klant op Facebook en Instagram en waarvoor de klant toestemming heeft gegeven.

bottom of page